پروژه دانلود

آخرین مطالب
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر سلولی برای خوشه بندی مورچه فازی دادهها با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر سلولی برای خوشه بندی مورچه فازی دادهها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر سلولی برای خوشه بندی مورچه فازی دادهها با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر سلولی برای خوشه بندی مورچه فازی دادهها با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

امروزه خوشهبندی یکی از مسائل مهم و پر کاربرد در زمینه های گوناگون میباشد. اکثر الگوریت مهای موجود از روشهای سنتی استفاده میکنند که در برخی موارد از دقت و کارایی لازم برخوردارنمیباشند. این مقاله به بررسی و ارائه راهکاری مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر در خوشه بندی مورچه فازی دادهها، جهت کاهش خطا و افزایش کارایی میپردازد. در این مقاله یک الگوریتم جدید مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر سلولی برای خوشهبندی بهتر دادهها از طریق یافتن مقادیر مناسب معیارهای خوشهبندی مورچه-فاری ارائه م یگردد . برای این منظور مجموعهای از اتوماتاهای یادگیر سلولی با همدیگر برای یافتن مقادیر مناسب معیارهایی خوشهبندی مورچه-فازی همکاری مینمایند. در این مجموعه در هر مرحله اتوماتاهای یادگیر فعال شده و سپس هر یک از آنها یکی از اعمال خود را که همان انتخاب یکی از مقادیر مناسب میباشد انتخاب میکنند. اعمال انتخاب شده اجرا و با توجه به نتیجه اعمال آنها پاداش یا جریمه به آنها تعلق میگیرد . الگوریتم پیشنهاد شده سعی میکند تا مناسب ترین مقدار را برای معیارهای خوشه بندی مورچه- فازی که دارای حداقل خطا در خوشه بندی می باشند را پیدا کند تا خوشهبندی با دقت بالاتر و خطای کمتری انجام گیرد . روش پیشنهادی با الگوریتمهای خوشهبندی فازی مقایسه شده است و نتایج حاصل بیانگر افزایش دقت و کاهش خطا در خوشه بندی میباشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه یک معیار سنجش کیفیت تصویر واترمارک شده از دیدگاه سیستم بینایی انسان با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه یک معیار سنجش کیفیت تصویر واترمارک شده از دیدگاه سیستم بینایی انسان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارائه یک معیار سنجش کیفیت تصویر واترمارک شده از دیدگاه سیستم بینایی انسان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه یک معیار سنجش کیفیت تصویر واترمارک شده از دیدگاه سیستم بینایی انسان با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

نقش سیستم بینایی انسان در سنجش کیفیت تصویر، همواره مد نظر طراحان روشهای نقشاب زنی تصویر قرار داشته است و لیکن پیچیدگی بیش از حد سیستم بینایی انسان و غیر خطی بودن فرایدهای روان بینایی، یکی ازموانع جدی در بکارگیری این عامل بوده است. از این لحاظ انواع تفسیرهایمتعدد از فرایند بینایی در قالب مدلهای مختلف بر پایه حساسیت چندگانه سیستم بینایی انسان (فرکانسی، روشنایی و کنتراست)ارائه شده استکه برخی از آنها همانند مدل واتسون کاربردهای زیادی پیدا کرده اند.
بطور کلی نقش سیستم بینایی انسان در روشهای نقشاب زنی تصاویر، حصول اطمینان از حفظ کیفیت و شفافیت تصویر در طی فرایند اضافه کردن سیگنال واترمارک به ضرایب DCT تصویر می باشد که معمولا از طریق بکارگیری ابزار متداول سنجش کیفیت تصویر امکان پذیر نمی باشد. بنابراین در این راستا با بکارگیری برخی از عوامل مدلهای سیستم بینایی انسان و تلفیق آن با ابزار سنجش کیفیت، معیار جدیدی مطابق با نیاز های مطرح شده به عنوان نتیجه ی کار ارائه گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله یافتن الگوهای تطبیقی گسسته و متقارن به منظور فشرده سازی اطلاعات با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله یافتن الگوهای تطبیقی گسسته و متقارن به منظور فشرده سازی اطلاعات با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله یافتن الگوهای تطبیقی گسسته و متقارن به منظور فشرده سازی اطلاعات با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله یافتن الگوهای تطبیقی گسسته و متقارن به منظور فشرده سازی اطلاعات با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
تعداد صفحات: 9
چکیده:
این مقاله به ارائهی الگوریتمی به منظور فشردهسازی اطلاعات مبتنی بردیکشنری پرداخته که بر خلاف سایر روشهای مبتنی بر دیکشنری همچون روشهای شناخته شدهیLZ- یا 78 LZ- 77بر اساس یک عبارت کدگذاریخاص، الگوهای تطبیقی متقارن را به صورت گسسته پیدا میکند و اقدام به کدگذاری آنها خواهد کرد. منظور از متقارن بودن الگوها این است که چندین الگو، با فاصلهی یکسان از همدیگر قرار داشته باشند و الگوی اصلی که اولینالگوی شکلگرفته است، از ابتدای رشته شروع شده و دیگر الگوها با آن تطبیق پیدا کنند. یافتن الگوهای تطبیقی گسسته و متقارن، حجم کدگذاری کمتری را روی دنبالهی ورودی در مقایسه با الگوریتمهای مذکور اعمال خواهد کرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر ازتوباکتر، نیتروژن و باکتریهای حلکننده فسفات بر رشد و نمو برخی صفاتگیاه دارویی ریحان با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر ازتوباکتر، نیتروژن و باکتریهای حلکننده فسفات بر رشد و نمو برخی صفاتگیاه دارویی ریحان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر ازتوباکتر، نیتروژن و باکتریهای حلکننده فسفات بر رشد و نمو برخی صفاتگیاه دارویی ریحان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر ازتوباکتر، نیتروژن و باکتریهای حلکننده فسفات بر رشد و نمو برخی صفاتگیاه دارویی ریحان با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
مطالعه حاضر به منظور تاثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن (صفر، تلقیح با ازتوباکتر ، 50، 100، 200 و 400 کیلوگرم در هکتار) که نیتروژن از منبع اوره و مقادیر مختلف باکتریهای حلکننده فسفات (بدون تلقیح، تلقیح با 5 گرم و تلقیح با 10 گرم در کرت) با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انجام شد. اثرات دو عامل اصلی و اثرات متقابل آنها بر صفات وزنتر و وزن خشک کل اندام هوایی، ارتفاع بوته، تعداد شاخههای جانبی و اسانس این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی نیتروژن، باکتریهای حل کننده فسفات و اثرات متقابل آنها بر روی صفات مورد مطالعه در سطح 1% معنیدار میباشد. با توجه به مقایسه میانگین اثرات اصلی نیتروژن و باکتریهای حل کننده فسفات میتوان نتیجه گرفت که بیشترین عملکرد وزن تر، وزن خشک و اسانس در مقادیر 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 5 گرم باکتری فسفاتاز مشاهده شده است. اثرات متقابل نیز نتایج مشابهی نشاد داده است، در مجموع نتایج حاصله از این بررسی میتوان گفت که تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 5 گرم باکتری فسفاتاز بیشترین عملکرد را در صفات شاخص(وزن تر، وزن خشک و اسانس) به همراه داشته است. به منظور مدیریت صحیح منابع کودی، ضرورت بکارگیری کود نیتروژن بیش از مقادیر فوق ضروری به نظر نمیرسد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینه سازی تولید با تغییر نحوه فرازآوری با گاز در یکی از چاههای میادین جنوب غربی ایران با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینه سازی تولید با تغییر نحوه فرازآوری با گاز در یکی از چاههای میادین جنوب غربی ایران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بهینه سازی تولید با تغییر نحوه فرازآوری با گاز در یکی از چاههای میادین جنوب غربی ایران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهینه سازی تولید با تغییر نحوه فرازآوری با گاز در یکی از چاههای میادین جنوب غربی ایران با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
یکی از چالش های پیش روی تولید از چاههای نفت، افت فشار ناشی از ستون سیال دوفازی درون چاه می باشد .بمنظور تولید بهینه بایستی با روش های گوناگون تکمیل چاه این افت فشار به حداقل رسیده و شرایط جهت دریافت حداکثر فشار سرچاهی ممکن فراهم شود. لیکن در برخی موارد علیرغم بکار بردن شیوه های درست تکمیل چاه و استفاده از تسهیلات سطح الارضی صحیح، ناگزیر جهت تولید از چاهها باید از روش های فرازآوری مصنوعی1 جهت رساندن سیال درون ستون چاه به سرچاه استفاده نمود[ 1]. یکی از متداول ترین روش های فرازآوری مصنوعی در ایران با توجه به منابع گاز موجود و ارزان بودن نسبی این فناوری، فرازآوری با گاز 2 می باشد. در این مطالعه یکی از چاههای تحت فرازآوری با گاز حوزه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شبیه سازی و عملکرد آن با هدف نیل به شرایط بهینه تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا پس از ارزیابی شیوه های مختلف تولید از این چاه، پیشنهاداتی جهت بهینه سازی و بهبود تداوم تولید از چاه مذکور با تغییرنحوه فرازآوری در حال اجرا بر روی این چاه ارائه گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رایگان ریاضیات و صنعت با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رایگان ریاضیات و صنعت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق رایگان ریاضیات و صنعت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رایگان ریاضیات و صنعت با word :

مقدمه:
ابتدا درباره ی نقش ریاضی در دنیا چند سطری می نویسیم.
ریاضیات نقشی بسیار مهم در دنیا دارد برای اینکه ما اگر بخواهیم هر کاری را که انجام دهیم باید حساب کنیم که آن کار درست است یا غلط. مثال: اگر یک فضانورد هنگامی که می خواهد به فضا برود باید ابتدا(قد، وزن، ضربان قلب و تمام این ها را اندازه گیری و سپس با استفاده از معاملات ریاضی حساب کند که آیا او توانایی به فضا رفتن را دارد یا اینکه نه یا میزان سوختی را که سفینه ی او تا فضا مصرف می کند، با استفاده از معاملات ریاضی محاسبه می کند. خوب حال می خواهیم ببینیم ریاضی چه نقشی در صنعت دارد.

ریاضیات و صنعت قطعات سازی:
به نام و یاد خداوند باری تعالی آغاز می کنیم.
ریاضیات در هر چیزی که در دنیا است دخالت فراوانی دارد چرا که هر چیزی را که بخواهیم بسازیم یا اینکه حمل کنیم باید حساب کنیم که ببینیم آیا می شود یا اینکه نه.
نقش ریاضی در صنعت خودرو سازی این است که اگر بخواهیم یک قطعه از خودرو را بسازیم باید از محاسبات ریاضی استفاده کنیم برای مثال:
برای ساختار سر سیلندر ماشین باید چه کار کنیم و چه محاسباتی را انجام دهیم.
برای ساخت یک سر سیلندر ماشین باید ابتدا فلزاتی را با هم ترکیب کنیم باید حساب کنیم که آلیاژهای مربوط را به چه نسبتی با هم ترکیب کنیم. که فلزی که به دست می آید و قالب ریزی می شود آیا مقاومت فشارهایی ناشی از قدرت موتور را دارد.
به مرحله ی قالب ریزی می رسیم: در این مرحله برای قالب ریزی باید حساب کنیم که چه مقدار از فلز مذابی را که به دست آمده است در قالب بریزیم که قطعه با محاسباتی که ما کرده ایم درست از کار درآید.
بعد از ساخت قطعه به مرحله ی تراشکاری می رسیم که قطعه باید تراشکاری برود و در تراشکاری جای لوازم سرسیلندر تراشیده شود.
در تراشکاری، تراشکار سرسیلندر خام را با استفاده از محاسباتی که انجام داده است رویش نقشه و طرح را کشیده و زیر دستگاه می گذارد. تا جای قطعات که روی سرسیلندر بسته می شود تراشیده شود اندازه محاسبات به کامپیوتر داده می شود و دستگاه تراش مشغول تراش می شود.
تراشکاری تمام شده است و سر سیلندر خودرو آماده آن است که به خودروسازی ارسال شود و آماده استفاده است.
یک سرسیلندر کامل متشکل از:
1) میل سوپاپ
2) استکال تایپیت
3) کاسه نمد
4) شیم سوپاپ
5) سوپاپ
6) گیت و فنر
لازم به ذکر است که هر کدام از این نیاز به مراحل ساخت و آماده شدن هستند و باید برای ساخت آن ها از محاسبات ریاضی استفاده شود تا هر کدام به اندازه های متعادل، استاندارد درآید.
مرحله ی جمع کردن سر سیلندر با استفاده از لوازمی که نام برده شد:
در این مرحله مکانیک باید با استفاده از اندازه گیری و محاسباتی که انجام می دهد(وسایل اندازه گیری کلیس) سرسیلندر را طوری جمع کند که بتواند کارایی لازم را در موتور اتومبیل داشته باشد. مرحله آخر سرسیلندر، را روی موتور بسته و آماده ی بازدهی است.
خوش بختانه وطن عزیزمان ایران با یاری خدا و با اتکای مهندسان جوانی که با علم ریاضی آشنایی کاملی دارند توانسته ایم در صنعت خودروسازی خرف های فراوانی زده و توانایی وطن عزیزمان ایران را به رخ جهانیان بکشیم.
ما در ریاضی با استفاده از جوانان برومند ایران توانسته ایم رتبه های بالایی در المپیادهای جهانی به دست آوریم.
و با یاد و نام پروفسور حسابی مقاله ام را به پایان می رسانم. باشد که بتوانم با یاری خداوند گامی برای پیشرفت هر چه بیشتر علم ریاضی در وطنم انجام دهم، تا پرچم کشورم در عرصه های جهانی بر بام دنیا باشد.
برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر هیومیک اسید بر روی برخی از خصوصیات کیفی چغندر قند در سطوح مختلف تنش خشکی با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر هیومیک اسید بر روی برخی از خصوصیات کیفی چغندر قند در سطوح مختلف تنش خشکی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثر هیومیک اسید بر روی برخی از خصوصیات کیفی چغندر قند در سطوح مختلف تنش خشکی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر هیومیک اسید بر روی برخی از خصوصیات کیفی چغندر قند در سطوح مختلف تنش خشکی با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 6
چکیده:
به منظور بررسی اثر اسیدهیومیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی چغندر قند آزمایشی در سطوح مختلف تنشخشکی در سال زراعی 1391 در مزرعه کشاورزی در شهرستان نقده به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح تنش خشکی )اعمال آبیاری در سطح 80میلی لیتر، اعمال آبیاری در سطح 130 میلی لیتر و اعمال آبیاری در 180 میلی لیتر( و فاکتور فرعی شامل اعمال سطوح هیومیک اسید (شاهد، اعمال 7/5 گرم در لیتر، 15 گرم در لیتر و 22/5 گرم در لیتر) بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر خشکی بر روی صفات درصد سدیم، پتاسیم و ازت مضر، عملکرد قند خالص خالص معنی دار بود. بین تیمارهای سطوح مختلف هیومیک اسید از نظر صفات درصد سدیم، پتاسیم و ازت مضر، راندمان شکر و عملکرد ریشه اختلاف معنی داری دیده شد. همچنین اثر متقابل دو تیمار توانست بر روی صفات درصدسدیم، پتاسیم و ازت مضر و عملکرد ریشه معنی دار باشد. در تحقیق حاضر بالاترین مقدار سدیم و ازت مضر در اعمال آبیاری در 180 میلی متر تبخیر و اعمال تیمار هیومیک اسید دیده شد همچنین بالاترین عملکرد ریشه ازتیمار های اعمال آبیاری در سطح تبخیر 80 میلی گرم در لیتر و اعمال 22/5 گرم در لیتر هیومیک با میانگین 89/08 تن در هکتار حاصل شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش های نوروفازی و مدل های سری های زمانی با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش های نوروفازی و مدل های سری های زمانی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش های نوروفازی و مدل های سری های زمانی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش های نوروفازی و مدل های سری های زمانی با word :

دانلود مقاله پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش های نوروفازی و مدل های سری های زمانی با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران از صفحه 21 تا 30 منتشر شده است.
نام: پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از روش های نوروفازی و مدل های سری های زمانی
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سری های زمانی
مقاله ANFIS
مقاله شبکه عصبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبیه سازی جریان رودخانه به منظور آگاهی از آورد رودخانه در دوره های زمانی آینده از مسایل مهم و کاربردی در مدیریت منابع آب می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش های هوش مصنوعی (شبکه عصبی MLP،ANFIS با تفکیک شبکه ای و خوشه ای) و سری های زمانی دبی ماهانه طالقانرود در محل ایستگاه گلینک در یک گام زمانی آینده پیش بینی گردید. برای مدل های مختلف 2 ورودی متفاوت شامل: 1- مقادیر داده های دبی بدون حذف روندهای فصلی 2- مقادیر داده دبی پس از حذف روندهای فصلی در نظر گرفته شد. برای سری های زمانی مدلARIMA(3،0،0)(0،1،1) به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید. در روش های هوش مصنوعی پس از پیش پردازش ساختار بهینه مدل با استفاده از داده های ورودی و خروجی و به روش سعی و خطا تعیین و سپس اقدام به پیش بینی دبی گردید. پس از اینکه خروجی هر یک از مدل های تکی بدست آمد اقدام به ساخت مدل های ترکیبی گردید. در این پژوهش بهترین عملکرد را مدل های ترکیبی 2 و 3 داشته بعد از این مدل ها، مدل های سری های زمانی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شبکه عصبی و ANFIS با تفکیک خوشه ای و شبکه ای داشته اند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی چگونگی ایفای روابط نقش در گروههای کاری شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی چگونگی ایفای روابط نقش در گروههای کاری شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی چگونگی ایفای روابط نقش در گروههای کاری شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی چگونگی ایفای روابط نقش در گروههای کاری شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 14

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت ایفای نقش های سازنده و نقش های مخرب در گروه های کاری شرآت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به منظور و برای حفظ و افزایش نقش های سازنده و کاهش یا حذف نقش های مخرب انجام گرفت . روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر 30 سؤال که بر مبنای طیف
پنج درجه ای لیکرت تدوین شده استفاده گردید . برای سنجش پایانی یا اعتبار پرسشنامه طراحی شده از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب مربوطه برای نقشهای حمای ت مداری، وظیفه مداری به عنوان نقش های سازنده و نقش خودمداری به عنوان نقش مخرب به ترتیب برابر با 0/82 و 0/89 و 48 / 0 محاسبه گردید . روایی پرسشنامه نیز بر اساس روش صوری یعنی تکیه بر نظریه های مربوط به ایفای نقشهای گروهی و به ویژه استفاده از نظر اساتید و متخصصان رشته مدیریت انجام شد . جامعه آماری این تحقیق اعضاء 42 گروه کاری مستقر در ستاد شرکت فوق الاشاره می باشد . حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کاآران همراه با استناد به جداول مورگان » 57 « نفر انتخاب شد . جهت تحلیل و ارائه یافته ها از جداول فراوانی، میانگین ها، انحراف معیار در قالب آمار توصیفی و از فنونی چون آزمون یکطرفه، آروسکال والیس و t ی استودنت و همبستگی در قالب آمار استنباطی و با بکارگیری نرم افزار آماری spss استفاده شده است . ایتا با استناد به نتایج آماری حاصل از این مطالعه و حمایت های نظری و تحقیقات قبلی ملاحظه گردید : در کل گروههای کاری شرآت امتیاز نقشهای سازنده بیشتر از نقش مخرب » : است به این نتیجه آلی می رسیم که کار گروهی در شرآت توزیع برق استان خراسان رضوی از مقبولیت کافی برخوردار «است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
 • ۰
 • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسعه ی پایدار شهرستان اردستان با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسعه ی پایدار شهرستان اردستان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسعه ی پایدار شهرستان اردستان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل اسنادی نقش گردشگری کویر در توسعه ی پایدار شهرستان اردستان با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 12
چکیده:
برنامه ریزی توسعه روستایی نیازمند فرایندارزیابی و بازنگریدرحوزه اندیشه انتقادی توسعه روستایی است تاامکان شکل گیری بهترین راهکارهای مداخله درنواحی روستایی برای کارامدی نتایج حاصل ازروند برنامه ریزی توسعه فراهم اید توسعه وترویج فرهنگ گردشگری روستایی به عنوان محرکی کارامد برای بازسازی و توسعه اقتصادی اجتماعی نواحی روستایی بدل گشتها ست بطوریکه سالهای اخیر درسراسر اروپا برای رفع چالشهای اقتصادی اجتماعی نواحی روستایی حاشیه ای و یاروستاهایی که با کاهش فعالیت های کشاورزی سنتی روبرو شده اند گردشگری روستایی درکانون توجه قرارگرفته است درایران یکی ازدلایل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی مناطق روستایی ریشه درکم توجهی به صنعت گردشگری روستایی دارد باتقویت گردشگری میتوان با ایجاداشتغال ودرامد استفاده ازمنابع محل تنوع سازی اقتصادی ومشارکت اجتماعی دررفع مشکلات فراروی روستاها تاثیر بسزایی داشته و یکی ازفرصتهای شکل گیری توسعه همه جانبه روستایی محسوب میشود شهرستان اردستان باداشتن بخش های کویری بکر ووسیع میتواندبه عنوان یکی ازمناطق مستعدهدف گردشگری کویر باشد این پژوهشبارویکرداسنادی به بررسی نقش گردشگری کویردرفرایند توسعه ی شهرستان اردستان می پردازد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
 • علی محمدی
بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی | دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |